POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SLUCHONLINE.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Barbara Nowicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AS-Medica Centrum Aparatów Słuchowych Barbara Nowicka (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Sportowa 4/21, 55-200 Oława) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6381523530, REGON 365276363, adres poczty elektronicznej: sklep@sluchonline.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszej Polityce prywatności i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Klient, Sklep Internetowy itd.) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego na stronie sluchonline.pl w zakładce Regulamin sklepu.

§ 2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH, ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.

 3. Dane te są wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w następujących celach:

  1. realizacja umowy i dostarczenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykorzystywane jest imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, wynik badania słuchu; podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy i dostarczenia zamówienia;

  2. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wykorzystywane jest imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail lub adres korespondencyjny); podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji;

  3. informowania o dostępnych poradach, artykułach doradczych, a także o nowościach, promocjach oraz wyprzedażach e-mailowo (newsletter) lub telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – za zgodą osoby zainteresowanej wykorzystywany jest adres e-mail lub numer telefonu; podanie tych danych jest dobrowolne.

 4. Dane osobowe:

  1. wykorzystywane do realizacji umowy i dostarczenia zamówienia - będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia i ewentualnych roszczeń z nim związanych oraz przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości;

  2. wykorzystywane do rozpatrzenia reklamacji – będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji;

  3. wykorzystywane do informowania o ofercie sluchonline.pl - będą przechowywane do momentu wycofania zgody osoby zainteresowanej.

 5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki, platforma płatności przelewy24.pl) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

 6. Każdy Klient ma prawo do złożenia do firmy AS-Medica Centrum Aparatów Słuchowych Barbara Nowicka wniosku w sprawie:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  3. przenoszenia danych osobowych.

 7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z biuro@sluchonline.pl lub pod numerem tel. +48 883 100 483.

§ 3 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w RODO.

 2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej www.sluchonline.pl, a ich przetwarzanie następuje:

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Przetwarzane dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu. Ich pozyskanie jest niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy sprzedaży.

  2. na potrzeby świadczenia usług medycznych polegających na wykonywaniu usług protetycznych, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzane dane, niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy świadczenia usług medycznych to: imię i nazwisko, data urodzenia, dane biometryczne oraz wynik badania słuchu.

  3. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora. Przetwarzane dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu.

  4. w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. RODO.

 1. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:

  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

  2. innym osobom i podmiotom – jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych uzyskanych za pomocą strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

§ 4 COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Sklep Internetowy). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych ani nie są używane do ich przekazywania.

 2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Swoim komputerze. W tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcje Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

 4. Ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika sklepu w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy sluchonline.pl – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 6. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim

§ 5 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.

§ 6 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@sluchonline.pl, telefonicznie pod nr tel. 883 100 483 albo pisemnie na adres Administratora.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  1. Certyfikat SSL. Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.