Regulamin sklepu www.sluchonline.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sluchonline.pl Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

§ 1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Sklep Internetowy - serwis internetowy działający pod adresem www.sluchonline.pl umożliwiający składanie Zamówień na dostawę Produktów;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zawierająca za jego pośrednictwem umowy sprzedaży.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)

Produkt- każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu sluchonline.pl, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.sluchonline.pl

Sprzedający - AS-Medica Centrum Aparatów Słuchowych Barbara Nowicka, Ul. Sportowa 4/21 55-200 Oława NIP: 6381523530 REGON:365276363 ,

Termin realizacji – do 14 dni roboczych.

Strony internetowe Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sluchonline.pl

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego  oraz Prawa Konsumenckiego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wada fizyczna - polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§ 2. ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy www.sluchonline.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wymagane jest:

a)    Urządzenie z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową np. typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

b)    Aktywne konto poczty elektronicznej.

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sluchonline.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 3. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie (producentów) dla produktów znajdujących się w sklepie.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie złożenia zamówienia dokonanego drogą elektroniczną, tj.w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, potwierdzania e-mailem zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia o którym mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu.

 6. Sprzedawca uprawniony jest do dodawania i usuwania produktów ze Sklepu Internetowego, zmiany ich cen, zmiany okresów realizacji umów oraz innych warunków. Dokonane zmiany pozostają bez wpływu na warunki umów zawartych przed ich wprowadzeniem, choćby zawarte one zostały pod warunkiem zawieszającym.

 7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Produktów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 8. Regulamin dostępny jest na stronie www.sluchonline.pl. Klient może w każdej chwili mieć do niego dostęp.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sluchonline.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. Klienci mogą zawierać umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie Internetowym zarówno po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu, jak i bez rejestracji.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygującej z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego (prawidłowego) zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży każdego produktu widocznego w Sklepie Internetowym.

 2. Zawarcie umowy następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

  1. Podanie ilości sztuk wybranego produktu i kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”,

  2. Kliknięcie przycisku „przejdź do realizacji zamówienia”,

  3. Wybranie jednego z dostępnych sposobów płatności i dostawy oraz kliknięcie ponownie przycisku „przejdź do realizacji zamówienia” ,

  4. Podanie danych osobowych, adresu dostawy i danych kontaktowych i kliknięcie „Kupuję”

  5. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży ma być aparat słuchowy wgranie, za pomocą opcji dostępnej w Sklepie Internetowym w zakładce kontakt, pliku obejmującego skan wyniku badania audiometrii tonalnej określającego parametry regulacji nabywanego aparatu.

 3. Wykonanie czynności opisanych w ustępie poprzedzającym traktowane będzie jako złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży uważana będzie za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta maila od Sprzedawcy potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży.

 4. W przypadku, gdy Klient wybrał jako sposób płatności płatność internetową (przelewem lub kartą) albo płatność ratalną, umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym.

 5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy bądź za pomocą platformy przelewy24.pl, lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAW PRODUKTÓW

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca dołoży starań, aby czas wykonania umowy przez Sprzedawcę, to jest czas od chwili zawarcia umowy do chwili nadania zamówionych produktów w sposób wybrany przez Klienta był nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

 2. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych w Sklepie Internetowym produktów z grupy Aparaty Słuchowe warunkiem dokonania ich prawidłowego wyboru przez Klienta, jest uprzednie dokonane przed zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, uzyskanie porady lekarskiej obejmującej co najmniej  badanie słuchu, w tym audiometrii tonalnej. Sprzedawca zaleca Klientom, aby przed zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonali konsultacji z lekarzem laryngologiem, w szczególności jeśli doświadczyli w ostatnim czasie jednostronnego lub obustronnego nagłego pogorszenia  słuchu, doświadczają zawrotów głowy, cierpią na wycieki z ucha lub mają założony drenaż, ucho jest zdeformowane w wyniku urazu, zabiegu lub wady wrodzonej, zauważają u siebie nadmierne gromadzenie się woskowiny lub ucho jest zatkane woskowiną lub ciałem obcym, doświadczają bólu uszu lub innych dolegliwości.

 3. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych w Sklepie Internetowym produktów z grupy Aparaty Słuchowe szczególnie istotne jest korzystanie z nich w sposób zgodny z instrukcją obsługi. Mając powyższe na uwadze Sprzedawca zaleca Klientom, aby przed przystąpieniem do użytkowania zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego produktu zapoznali się dokładnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

 4.  Sposoby dostawy dostępne w Sklepie Internetowym to:

a) dostawa firmą kurierską,

b) dostawa Pocztą Polską,

c) dostawa do Paczkomatu InPost

d) w niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

 1. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zakupionych produktów. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa” na stronie www.sluchonline.pl.

 2. Kupujący jest zwolniony z kosztów dostawy przy zakupach powyżej 800 zł, koszty dostawy w tym wypadku ponosi Sprzedawca.

 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca po otrzymaniu płatności wystawia imienny dowód zakupu (fakturę).

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

 1. za pobraniem (przy odbiorze towaru),

 2. przelewem na podane na stronie sklepu sluchonline.pl konto bankowe (płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia).,

 3. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24 (dotyczy również e-raty dostępne w tym systemie przelewy24.pl przy zakupach powyżej 300zł)

 4. gotówką lub kartą w siedzibie sklepu internetowego tylko po wcześniejszym ustaleniu opcji odbioru osobistego

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 i i nast. Prawa konsumenckiego. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania przez Konsumenta przedmiotu umowy (ostatniego przedmiotu umowy), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego , dostępnym pod adresem www.sluchonline.pl w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. W oświadczeniu o odstąpieniu Konsument podaje nr rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot kwoty uiszczonej tytułem ceny za Produkt.

 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt i ryzyko na adres siedziby Sprzedającego  przesyłką poleconą lub dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedającego. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy między innymi:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. Sprzedawca informuje, że indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (np. w zakresie koloru, proporcji itp.).

 

§ 8 GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję, obowiązującą na terenie Polski. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez podmiot trzeci, inny niż Sprzedawca, w szczególności przez ich producenta. W żadnym przypadku produkty dostępne w Sklepie Internetowym nie są objęte gwarancją jakości udzieloną przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 6. Sprzedający  jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 7. Sprzedający  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 8. Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 9. Sprzedający  odpowiada z tytułu Rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego zostaje ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 9.

 11. Sprzedawca informuje, że niektóre aparaty słuchowe zakupione w Sklepie Internetowym mogą wymagać drobnej korekty wzmocnienia dźwięku (związane jest to z różną wielkością kanału słuchowego i odległością do błony bębenkowej u różnych osób). Korekta ta jest bardzo łatwa i wykonuje się ją samodzielnie za pomocą regulatora głośności (przycisków umieszczonych na aparacie). W przypadku, gdy tak dokonana korekta okaże się niewystarczająca, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby na żądanie Klienta będącego konsumentem, dokonać korekty ustawień aparatu oczekiwanej przez Klienta. Warunkiem przystąpienia do korekty jest pokrycie przez Klienta kosztów dostarczenia aparatu, który ma podlegać korekcie, do Sprzedawcy oraz z powrotem do Klienta oraz przekazanie Sprzedawcy aktualnego wyniku badania słuchu osoby, która ma nosić aparat.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w ramach rejestracji lub w ramach zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży bez rejestracji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. AS-Medica Centrum Aparatów Słuchowych z siedzibą pod adresem: ul. Sportowa 4/21, 55-200 Oława

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zakupionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta na to zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.sluchonline.pl w zakładce Polityka Prywatności

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (w tym art. 566 i nast.) i Prawa konsumenckiego.

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem/Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 r. poz. 155 ze zm.). Jeżeli drugą stroną sporu będzie Przedsiębiorca, właściwym miejscowo będzie Sąd siedziby Sprzedającego.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 4. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Regulamin opublikowano 16.01.2019